Algemene Verkoopvoorwaarden (A.V.V.)

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de contractuele relaties tussen de onderneming M&M Pro Life en zijn drankje ProLife3 (vertegenwoordigd door Michael Liénard en Marco Lombardi), ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer BE 0680 538 142, hierna M&M Pro Life genoemd, en iedereen die op de website www.prolife3.be surft om een van de producten die op de site worden aangeboden te kopen, om informatie te raadplegen of voor het gebruik van een speciale contacttool tussen de patiënt en M&M Pro Life.

ARTIKEL 1 – PRIJZEN

Alle prijzen in de productbeschrijvingen zijn uitgedrukt in euro (€) per producteenheid en zijn inclusief alle belastingen (inclusief btw) en exclusief verzendkosten. De prijs in de orderbevestiging is de definitieve prijs inclusief alle belastingen (inclusief btw). Dit omvat de prijs van de bestelde producten en de verzendkosten voor deze producten.

 

M&M Pro Life behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 

M&M Pro Life behoudt zich het recht voor om de correcte prijs toe te passen of een bestelling eenzijdig te annuleren indien blijkt dat de op de website aangegeven prijs en/of beschrijving van het product/de producten door een technische storing of een menselijke fout verkeerd zijn.

ARTIKEL 2 – BESTELLING

Elke bestelling impliceert dat u de prijs en de beschrijving van de producten aanvaardt.

 

Na ontvangst van de bestelling stuurt M&M Pro Life een bericht naar de Klant op het door hem opgegeven e-mailadres om de bestelling te bevestigen. De verkoop wordt pas gesloten op het moment dat de orderbevestiging is verzonden.

 

M&M Pro Life behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil is over de betaling van de huidige of een eerdere bestelling, of in verband met een oneigenlijk of verboden gebruik van de bestelde producten.

 

Bovendien behoudt M&M Pro Life zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder haar beslissing te moeten verantwoorden in geval van een probleem met de werking van de site, inclusief pogingen tot fraude of de omzeiling van de geïmplementeerde beveiligingsprotocollen.

 

ARTIKEL 3 – VALIDATIE

Door de bestelling te plaatsen, bevestigt de Klant dat hij deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en dat hij ze aanvaardt. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – BESCHIKBAARHEID

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website, en zolang de voorraad strekt.

 

In geval van een tijdelijke onbeschikbaarheid van een product na het plaatsen van de bestelling, brengt M&M Pro Life via e-mail de Klant op de hoogte van de levertijd. Als de Klant niet tevreden is over de opgegeven termijn, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

 

ARTIKEL 5 – BETALING

De bestelling is contant betaalbaar via een van de betaalmiddelen die op het moment van de bestelling op de website worden aangeboden.

 

De betaling wordt uitgevoerd door de onderneming INGENICO GROUP. De door de Klant gevalideerde bestelling wordt pas effectief als de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de onderneming hun akkoord hebben verleend voor de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of de onderneming INGENICO GROUP zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht. INGENICO garandeert zowel de veiligheid van de betalingen als de bescherming tegen een frauduleus gebruik van de betaalmiddelen of tegen eventuele geschillen over de betaling van de prijs van een bestelling. 

De informatie over de bestelling is onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvan de verantwoordelijke de onderneming is. Het doel van deze geautomatiseerde verwerking van gegevens is bankkaartfraude tegen te gaan. INGENICO GROUP en M&M Pro Life zijn de ontvangers van de gegevens met betrekking tot de bestelling. Het niet-verzenden van de gegevens met betrekking tot de bestelling verhindert de uitvoering en de analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, worden de gegevens van de bestelling die verband houden met deze niet-betaling geregistreerd in een door INGENICO GROUP geïmplementeerd bestand met betalingsincidenten. Een onregelmatige gegevensverstrekking of een andere anomalie kan ook het onderwerp zijn van een specifieke behandeling.

 

ARTIKEL 6 – LEVERING

Na de bevestiging van de bestelling en de aanvaarding van de betaling van de transactie, worden de producten ter beschikking gesteld van M&M Pro Life of verzonden naar het leveringsadres dat tijdens het bestelproces werd opgegeven, naar keuze van de gebruiker. Alle details met betrekking tot de leveringen (naam van de vervoerder, tarieven en termijnen) zijn beschikbaar in de rubriek “Leveringswijze” van de site.

 

In geval van een bestelling van artikelen die op verschillende data moeten worden geleverd, rekening houdend met hun beschikbaarheid, is de levertijd gebaseerd op de langste termijn. M&M Pro Life behoudt zich echter de mogelijkheid voor om de levering te splitsen, zonder dat dit de Klant het recht geeft om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. De bijdrage in de verwerkings- en verzendkosten wordt voor slechts één zending gefactureerd. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.

 

Indien de levering onmogelijk is wegens afwezigheid van de Klant of in geval van een fout in het leveringsadres, is het aan de Klant om met de vervoerder een nieuwe leverdatum af te spreken. De aldus gemaakte extra kosten zijn voor rekening van de Klant.

 

M&M Pro Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de klant in het leveringsadres, die leiden tot vertragingen in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

 

Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar M&M Pro Life en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail.

 

De risico’s worden op de Klant overgedragen zodra deze de goederen fysiek in ontvangst neemt.

 

ARTIKEL 7 – HERROEPING

In overeenstemming met de huidige wetgeving voor de verkoop op afstand (Boek VI, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht), heeft de Klant het recht om M&M Pro Life te laten weten dat hij van zijn aankoop afziet, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop het product is geleverd. Deze uitoefening van het herroepingsrecht moet gebeuren via een verklaring aan de Klantenservice of via de Contactpagina.

 

De producten moeten op kosten van de Klant (in overeenstemming met Art. VI.51 §1 van het Wetboek van economisch recht) worden teruggestuurd, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld. De Klant zal aansprakelijk worden gesteld in geval van een waardevermindering van de goederen als gevolg van een behandeling van de goederen die verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Als de producten onder de bovenstaande voorwaarden en termijnen worden teruggestuurd, verbindt M&M Pro Life zich ertoe de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te storten binnen de 14 dagen na de dag waarop het op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

 

In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

Het herroepingsrecht kan in overeenstemming met de huidige wetgeving niet meer worden uitgeoefend voor de levering van medische hulpmiddelen.

 

In alle gevallen waarin het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend, heeft de Klant het recht om de geleverde producten terug te sturen als ze niet overeenkomen met de bestelling of zich niet in goede staat bevinden, volgens de bepalingen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT MET DE LEVERING

De Klant beschikt over het recht om de geleverde producten terug te sturen als ze niet conform zijn met de bestelling of als ze zich niet in goede staat bevinden. In dat geval is de volgende procedure van toepassing:

 

 

De Klant of de bestemmeling moet controleren of het geleverde product/de geleverde producten overeenstemmen met de bestelling en of de goederen zich in goede staat bevinden. Hoe dan ook, moet de Klant M&M Pro Life op de hoogte brengen van een gebrek aan overeenstemming binnen een periode van maximaal 2 maanden na de vaststelling ervan (artikel 1649 quater §2).  Na deze termijn kan er geen rekening meer mee worden gehouden.

 

Het product en het verzoek tot omruiling of terugbetaling moeten worden verzonden, samen met alle elementen waarmee kan worden aangetoond dat het betrokken product/de betrokken producten werden gekocht bij M&M Pro Life en de datum van deze aankoop.

 

ARTIKEL 9 – GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

Alle producten besteld op de website www.prolife3.be zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Klant of door de ontvanger van de producten, die zich onthoudt van elke gedeeltelijke of gehele doorverkoop van deze producten.

 

Vooraleer een product te gebruiken, moet de Klant de gebruiksvoorwaarden lezen die staan vermeld in de meegeleverde gebruiksinstructies.

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Amgemeen

M&M Pro Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gedeeltelijke of gehele niet-uitvoering van een bestelling wegens een voorraadtekort of een geval van overmacht, d.w.z. het optreden van een gebeurtenis die de uitvoering door M&M Pro Life van een van zijn verplichtingen ten opzichte van de Klant onmogelijk of moeilijker maakt op technisch, economisch of logistiek gebied.

Website, bestel- en leveringsproces, kwaliteit van de informatie

Voor de toegang tot de site en het surfen op de site, het bestel- en leveringsproces en de kwaliteit van de beschikbare informatie is M&M Pro Life enkel gebonden door een middelenverbintenis.

 

De website www.prolife3.be en de inhoud ervan worden verstrekt “zoals deze zijn”, zonder enige garantie. M&M Pro Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van het internet, of van een programma of applicatie die incompatibel is met de infrastructuur die door de gebruiker wordt gebruikt, meer bepaald een bug, een computervirus in welke vorm dan ook, een onderbreking van de dienstverlening om welke reden dan ook, of eender welk feit dat volgens de jurisprudentie met overmacht kan worden gelijkgesteld.

 

De links naar andere sites op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. M&M Pro Life kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de praktijken van hun eigenaars of beheerders, noch voor de inhoud van externe sites die op hun beurt linken naar de website www.prolife3.be.

Producten, informatie en gezondheidsadviezen

De informatie en gezondheidsadviezen op de site zijn geenszins bedoeld om de raadpleging van een arts te vervangen. Hoewel M&M Pro Life alle nodige stappen heeft ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie op deze site te waarborgen, kan M&M Pro Life op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen in de voorstelling van de producten, of de resultaten die kunnen worden verkregen door een verkeerd gebruik hiervan.

 

De foto’s van producten op de site worden louter ter informatie verstrekt. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van niet-overeenkomst met de foto op de website.

 

Aangezien de mededelingen die worden gepubliceerd in de productbeschrijvingen louter ter informatie worden verstrekt, bevatten alleen de door de fabrikant op de verpakking van het product verstrekte instructies de essentiële informatie (zoals dosering en contra-indicaties) die de gebruiker absoluut moet naleven voor het juiste gebruik van het product.

 

M&M Pro Life kan in geen geval, en op welke manier dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit een foute werking of verkeerd gebruik van de verkochte producten. In dezelfde zin kan M&M Pro Life niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele productwijzigingen door de fabrikanten.

 

De verantwoordelijkheid van M&M Pro Life is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. Er kan geen beroep op worden gedaan bij fouten of weglatingen die zich zouden kunnen voordoen ondanks de in acht genomen voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten. M&M Pro Life kan niet aansprakelijk worden gesteld bij indirecte schade of gevolgschade.

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die worden meegedeeld via het gezondheidsformulier dat hij op het moment van de bestelling moet invullen.

 

De voor verkoop beschikbare producten zijn in overeenstemming met de huidige Belgische wetgeving. M&M Pro Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de wetten en voorschriften die van kracht zijn in het land van ontvangst.

 

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de garantie op consumptiegoederen geniet de Klant, mits hij een consument is in de zin van de wet, op de aangekochte producten een wettelijke garantie van twee jaar. Buiten deze periode moet elk verborgen defect binnen 5 dagen na de ontdekking ervan per aangetekende brief aan M&M Pro Life worden gemeld.

 

ARTIKEL 11 – PRIVACY

Het verzamelen van persoonlijke informatie voor de verkoop op afstand is verplicht, aangezien die informatie essentieel is voor de verwerking en verzending van de bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt ertoe dat de bestelling niet wordt gevalideerd.

 

M&M Pro Life verbindt zich ertoe de gegevens van klanten nooit aan derden door te geven.

 

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De hele website www.prolife3.be is beschermd door de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de downloadbare documenten, de lettertypes en de afbeeldingen. De reproductie van een gedeelte, of de gehele inhoud van deze website, op eender welk elektronisch medium, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van M&M Pro Life.

 

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elke contractuele of andere relatie tussen M&M Pro Life en de Klant is onderworpen aan de Belgische wet.

 

Elke vraag betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Piéton, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de Klant, en dit voor elk type procedure.